Омар Фаик Нейманзаде
Омар Фаик Нейманзаде

Омар Фаик Нейманзаде — яркая историческая личность в истории Кавказа и всего тюркского мира на рубеже 20 века. Просветитель, сатирик, публицист, основатель и издатель журнала «Молла Насреддин», печатавшегося с 1905 по 1917 года. Омар Фаик Нейманзаде (1872-1937) был ярким и понятным, катализатором процессов национального самосознания, социального формирования и культуры тюркских народов. Его озабоченность и понимание причин стагнации и путей развития общественной жизни по-прежнему представляют большой интерес.

Посвящение великого азербайджанского поэта Сабира Омар Фаику

Soldumu gülzarın, ey Faiq Neman pəsər?
Laləyi-nemanların oldumu xunin cigər?
Sinənə dəsti-qəza çəkdimi sixi-kədər?
Nərkisi-şəhlalərən jaləçəkan oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Söyləmədimmi sənə rahət otur heyfsən?
Çəkmə bu millət qəmin, çək özünə keyf sən!
Xana deyildir sənin, getməlisən, zeyfsən!
Eyləmədin etina qissə haman oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Fayidə verməz dedim etdiyin əfqan sənə,
Halına yandıqların eyləməz ehsan sənə,
Məskən olur aqibət, guşəyi-zindan sənə,
Guşəyi-zindan sənə iştə məkan oldumu?
Şimdi sənə mən deyən mətləb əyan oldumu?

Каррикатуры для журнала сатиры "Молла Насреддин"